Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym: www.vollmart24.com 
 2. Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym jest Vollmart24.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (KRS: 0000829765, REGON: 385608105, NIP: 7010972719) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, (dalej: „ Sprzedawca”), kontakt telefoniczny: +48 661-555-033 adres e-mail info@vollmart24.com
 3. Niniejszy Regulamin udostępniono w zakładce „Regulamin”.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu dokonania zamówienia przez Kupującego.
 5. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, co jednocześnie oznacza, iż Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad.
 6. Sprzedawca informuje, że warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Kupującego są następujące:
 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • korzystanie z odpowiedniej przeglądarki internetowej,
 • posiadanie utworzonego konta Kupującego tj. poczty elektronicznej 

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.vollmart24.com prowadzona jest sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Dokonywanie zamówień drogą elektroniczną w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową www.vollmart24.com. Złożenie zamówienia nie oznacza, że zamówienie jest realizowane w dniu jego złożenia. Kupujący otrzyma informację drogą mailową o statusie zamówienia i informację o wysyłce zamówienia.
 3. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, w wypadku gdy zamówienia nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem, zawiera nieprecyzyjne dane lub posiada inne braki, które uniemożliwiają realizacje zamówienia złożonego przez Kupującego i dostawę produktów. Sprzedawca poinformuje Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia drogą mailową pod warunkiem posiadania prawidłowego adresu e-mail Kupującego.
 4. Zamówienie Kupujący składa wybierając określone produkty z dostępnego asortymentu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka/koszyk” znajdującego się przy danym produkcie.
 5. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego niezbędne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru.
 6. Kupujący potwierdza całe zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam płacę”. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość dokonania zmian w zamówieniu, w tym wskazania, czy dokonuje zakupu jako przedsiębiorca i wskazania swojego numeru identyfikacji podatkowej NIP, czy jako konsument nieprowadzący działalności gospodarczej.
 7. Całkowita wartość zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia znajduje się w podsumowaniu po potwierdzeniu dokonania zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku towaru o zmiennej wadze (niepaczkowane, przygotowywane przed wysyłką) cena jest orientacyjna, a ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określana jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Towary te mają specjalną adnotację w opisie towaru. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ostateczna waga produktu była maksymalnie zbliżona do tej orientacyjnej wskazanej przy złożeniu zamówienia. Zarówno waga towaru, jak i jego ostateczna cena będą wskazane na fakturze VAT lub paragonie. Kupujący zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną wagę i cenę.
 8. Ceny towarów podanych w Sklepie internetowym zostały wyrażone w polskich złotych (PLN) w wartości brutto i uwzględniają podatek VAT.
 9. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do Kupującego. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży zależnie od wyboru Kupującego – paragon fiskalny lub fakturę VAT. Wybór Kupującego jest wiążący dla obu stron umowy sprzedaży. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Kupującego wszystkich niezbędnych do wystawienia faktury VAT danych. Po złożeniu zamówienia bez podania numeru NIP jako przedsiębiorca, Kupujący traci bezpowrotnie możliwość otrzymania faktury VAT na towary objęte zamówieniem.
 10. Cena podana przy opisie produktu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 11. W przypadku wystąpienia braku towaru zamówionego przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kupującego, jednocześnie proponując towar równoważny w podobnej cenie. Istnieje także możliwość uzgodnienia z Kupującym innego terminu zamówienia. W tym wypadku Kupujący w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości e- mail zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia . Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia. W przypadku braku produktu Kupujący ma pełne prawo do zrezygnowania z zamówienia, a zarazem odstąpienia od umowy.
 12. Przyjęcie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 13. Sprzedawca nie realizuje zamówień w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Umowa zawarta między Sprzedawcą i Kupującym dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.
 15. Sprzedawca prezentuje na swojej stronie internetowej cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą wystąpić różnice między wyglądem towaru na zdjęciach i tym rzeczywistym.

WARTOŚCI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

 1. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w zależności od opcji wybranej przez Kupującego. Brak odbioru zamówionego towaru przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez firmę kurierską oraz zwrot towaru do Sprzedawcy jest równoważne z odstąpieniem od umowy przez Kupującego bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia na piśmie.
 2. Koszt dostawy określany jest bezpośrednio przy dokonaniu zamówienia. W zależności od przypadku koszty dostawy może być uzależniony od wagi zamówionych produktów. 
 3. Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji jest czas ustalany na podstawie czasu realizacji zamówienia produktu o najdłuższym czasie realizacji. Przez czas realizacji rozumiany jest czas od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do momentu przekazania zamówienia przewoźnikowi (kurierowi).
 4. Płatność za zamówienia realizowana jest za pośrednictwem przelewów bankowych przy dokonaniu zamówienia lub za pobraniem płatności przez kuriera.
 5. Polskie Przelewy w tym BLIK są obsługiwane przez „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. 
 6. Płatności kartą kredytową są obsługiwane przez Stripe, Inc.
 7. Kupujący powinien sprawdzić czy doręczony towar zgodny jest z zamówieniem oraz czy opakowanie nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu w obecności pracownika firmy kurierskiej. W wypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Kupujący zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Sklepu internetowego.

ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadkach, gdy:
 • istnieją trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie,
 • nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia, a Sprzedawca uznaje, iż wymaga ono potwierdzenia w przypadku zaistnienia konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych produktów,
 • kupujący nie przestrzega zasad Regulaminu.

REKLAMACJE I GWARANCJE, RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).
 2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z zawarta umową należy kierować drogą elektroniczną na adres: info@vollmart24.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Kupującego, dzień powstania, stwierdzenia lub też ujawnienia się wady oraz opis stwierdzonej wady, a także wskazanie przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Reklamacje produktów powinny być składane przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia, nie później niż w terminie 3 dni od dostawy towaru.
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, jeżeli została prawidłowo złożona. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta drogą e-mailową.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Różnice w rzeczywistym wyglądzie produktu, a tym uwidocznionym na fotografiach znajdujących się na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.
 8. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 9. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 •  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

  chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.
 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej pkt 10 niniejszego ustępu.
 6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 9. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 10. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 11. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 12. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 13. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 19-20, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 14. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 15. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 16. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres podany w ust. 1.2. Regulaminu.
 2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6.1. dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 1. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient będący konsumentem może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem towaru.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
  2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
  3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
  4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
  5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
 • adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;
 • miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 •  numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

 1. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości wysłanej na wskazany przez Kupującego adres e- mail z powodu blokowania lub usuwania wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem sieci Internet w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany poinformować Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej o odstąpieniu od umowy. 
 4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta.
 8. Zwracany towar należy odesłać lub przekazać Sprzedawcy na adres:
  Vollmart24.com Sp. z o.o., Bitwy Białostockiej 5 e, 15-102 Białystok, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed upływem terminu 14 dni.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danej rzeczy.

Wyszukaj