- 10% na pierwsze zakupy! Wpisz w koszyku kod: ZAKUPYNR1| Min. zakupy 299,99 PLN | Nie dotyczy promocji oraz megapromocji

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU VOLLMART24.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym vollmart24.com.

2) Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Sprzedawca - Brand Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Świętego Rocha 8, 15-879 Białystok zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000638774, REGON: 365464202, NIP: 5213748788; kontakt telefoniczny: +48 691 191 379; adres e-mail: info@bdgroup.eu;
 • Sklep internetowy - narzędzie dostępne pod adresem internetowym www.vollmart24.com. Narzędzie to umożliwia nabywanie Towarów od Sprzedawcy;
 • Kupujący - osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na Towar zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3) Niniejszy Regulamin udostępniono w zakładce „Regulamin”.

4) Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu dokonania zamówienia przez Kupującego. Akceptacji Regulaminu dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy składaniu zamówienia.

5) Sprzedawca informuje, że warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Kupującego są następujące:

 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • korzystanie z dowolnej przeglądarki internetowej,
 • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej

II. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

1) Za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego na stronie vollmart24.com prowadzona jest sprzedaż produktów (towarów) znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

2) Dokonywanie zamówień drogą elektroniczną w Sklepie internetowym możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku przez stronę internetową vollmart24.com. Złożenie zamówienia nie oznacza, że zamówienie jest realizowane w dniu jego złożenia. Kupujący otrzyma informację drogą mailową o statusie zamówienia i informację o wysyłce zamówienia.

3) Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, w wypadku gdy zamówienia nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem, zawiera nieprecyzyjne dane lub posiada inne braki, które uniemożliwiają realizacje zamówienia złożonego przez Kupującego i dostawę produktów. Sprzedawca poinformuje Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia drogą mailową pod warunkiem posiadania prawidłowego adresu e-mail Kupującego. Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą Kupujących będących Konsumentami ani Kupujących będących osobami fizycznymi, zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4) Zamówienie Kupujący składa wybierając określone produkty z dostępnego asortymentu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka/koszyk” znajdującego się przy danym produkcie.

5) Do skutecznego złożenia zamówienia przez Kupującego niezbędne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia oraz wysyłki towaru.

6) Kupujący potwierdza całe zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość dokonania zmian w zamówieniu, w tym wskazania, czy dokonuje zakupu jako przedsiębiorca i wskazania swojego numeru identyfikacji podatkowej NIP, czy jako konsument nieprowadzący działalności gospodarczej.

7) Całkowita wartość zamówienia obejmująca cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia znajduje się w podsumowaniu po potwierdzeniu dokonania zamówienia.

8) Ceny towarów podanych w Sklepie internetowym zostały wyrażone w polskich złotych (PLN) w wartości brutto i uwzględniają podatek VAT.

9) Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do Kupującego. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży zależnie od wyboru Kupującego – paragon fiskalny lub fakturę VAT. Wybór Kupującego jest wiążący dla obu stron umowy sprzedaży. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Kupującego wszystkich niezbędnych do wystawienia faktury VAT danych. Po złożeniu zamówienia bez podania numeru NIP jako przedsiębiorca, Kupujący traci bezpowrotnie możliwość otrzymania faktury VAT na towary objęte zamówieniem.

10) Cena podana przy opisie produktu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

11) Przyjęcie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Zdania poprzedzającego nie stosuje się w odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami lub osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku tych Kupujących zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

12) Sprzedawca nie realizuje zamówień w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13) Sprzedawca prezentuje na swojej stronie internetowej cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów.

 

III. WARTOŚCI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

1) Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej w zależności od opcji wybranej przez Kupującego. Brak odbioru zamówionego towaru przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez firmę kurierską oraz zwrot towaru do Sprzedawcy jest równoważne z odstąpieniem od umowy przez Kupującego bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia na piśmie. Ostatniego zdania nie stosuje się do Kupujących będących Konsumentami ani osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2) Koszt dostawy określany jest bezpośrednio przy dokonaniu zamówienia. W zależności od przypadku koszty dostawy może być uzależniony od wagi zamówionych produktów.

3) Czas realizacji zamówienia podany jest w opisie towaru. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji zamówienia, czasem realizacji jest czas ustalany na podstawie czasu realizacji zamówienia produktu o najdłuższym czasie realizacji. Przez czas realizacji rozumiany jest czas od momentu zawarcia umowy sprzedaży do momentu przekazania zamówienia wybranemu przez Kupującego przewoźnikowi (kurierowi).

4) Płatność za zamówienia realizowana jest za pośrednictwem przelewów bankowych przy dokonaniu zamówienia lub za pobraniem płatności przez kuriera.

5) Polskie przelewy, w tym BLIK, są obsługiwane przez Polskie ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej Paylane sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.

6. Płatności kartą kredytową są obsługiwane przez Stripe, Inc.

7. Uprzejmie prosimy, aby Kupujący sprawdził, czy doręczony towar zgodny jest z zamówieniem oraz czy opakowanie nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub nie uległo rozszczelnieniu w obecności pracownika firmy kurierskiej. W wypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Kupujący prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego z pracownikiem firmy kurierskiej i niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji Sklepu internetowego. Znacznie ułatwi nam to przeprowadzenie procedury reklamacyjnej.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE, RĘKOJMIA

1) Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towarów zgodnych z umową. W razie braku zgodności towarów z umową Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów i osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów zamieszczonych w Rozdziale 5a. ustawy o prawach konsumenta (art. 43a i nast. ustawy).

2) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

3) W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

4) Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z zawarta umową należy kierować do Sprzedawcy (dane kontaktowe zamieszczono w pkt I.2.1) niniejszego Regulaminu), na przykład drogą elektroniczną na adres: info@vollmart24.com.

5) Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej przyczynę złożenia reklamacji, określać żądanie Kupującego oraz zawierać dane umożliwiające kontakt z Kupującym. Jeżeli przedstawione w zgłoszeniu reklamacyjnym dane okażą się niewystarczające do rozstrzygnięcia zasadności reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

6) Sprzedawca rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego Konsumentem lub ww. osobą fizyczną, oznacza to, iż uznał jego żądanie za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje Kupującego w takiej samej formie, w jakiej Kupujący złożył reklamację, bądź w innej wybranej przez niego formie.

7) W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Klienta związanych z wadliwością towaru, Klientowi poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:

 • prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta;
 • prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Sprzedawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl). Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
 • prawo dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym stałym sądem polubownym tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.
 • W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedawcę roszczeń Klienta związanych z niezgodnością towaru z umową, Sprzedawca informuje Klienta o podmiocie uprawnionym właściwym do rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą oraz o tym, czy zamierza wziąć udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy też odmawia takiego udziału.

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Vollmart24.com sp. z o.o.
ul. Bitwy Białostockiej 7
15-102 Białystok
info@bdgroup.eu
+48 691 191 379

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

2) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

4) Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

Vollmart24.com sp. z o.o.
ul. Bitwy Białostockiej 5
15-102 Białystok

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca - Brand Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku ul. Świętego Rocha 8, 15-879 Białystok.

2) Dane osobowe Kupujących są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy sprzedaży, jak również w celu realizacji zawartej z Kupującym usługi prowadzenia konta w Sklepie (o ile Kupujący zawrze taką umowę).

3) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący ma prawo do:

 • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO );
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

4) Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Kupującego Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

5) Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie zgody, Kupującemu przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6) Dodatkowo Administrator danych osobowych informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

 • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityka Prywatności - Vollmart24.com.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2) Sprzedawca porozumiewa się z Kupującym za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie. Kupujący ma możliwość porozumiewania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail i/lub telefonicznie.

3) Kupujący nie może dostarczać Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.

4) Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają negocjacji i obowiązują, o ile Kupujący i Sprzedawca nie poczynili odmiennych uzgodnień. Kupujący, który chciałby podjąć negocjacje co do któregokolwiek z postanowień Regulaminu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie ustalenia w tym zakresie będą czynione w formie dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności.

5) Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów ani osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.